Въвеждане на споделени координати в Revit. Част II

09/09/2021

4.Споделяне на координати с модели по специалности

След като моделът по част Архитектура е настроен и споделените координати са проверени, той служи за изходна информация за останалите специалности. За да се споделят координатите между всички модели, всеки модел на отделнтие специалности трябва да бъде настроен.

1. Отваряне на нов модел по съответната специалност и свързване на модел Архитектура

2. Извличане на координати от модел Архитекутра

Макрирайте модел Архитектура и от палета с настройки изберете „<Not Shared>

В познатия диалогов прозорец този път избираме опцията „Acquire the shared coordinate …..“ ,за да извлечем координатите от модел Архитектура, а не да публикуваме към него. След това избираме “Reconcile” и запазваме модела.

След установяването на сподeлени координати, всеки модел може да бъде свързан с останалите чрез опцията „By Shared Coordinates“. Това гарантира, че моделите ще се позиционират правилно един спрямо друг и ще бъдат координирани правилно.

5. Актуализация при промяна на относителната кота ±0.00

Стъпките, описани до сега, илюстрират един идеален сценарий, в който въвеждаме едноркатно координати в модел Архитектура, след което те биват извелчени към останалите модели. Разбира се, в процеса на проектиране рядко имаме подобна ситуация. Често се налага промяна на кота ±0.00 и сградата се мести спрямо абсолютната кота 0. За да гарантираме, че всички модели ще останат координирани помежду си, е важно да правим съответнтие промени внимателно и ползвайки правилните инструменти.

1. Актуализация на кота ±0.00 в модел Архитектура

Промяната на кота ±0.00 означава, че местим дадения модел по височина спрямо абсолютната кота 0. За целта отваряме сраничен изглед (фасада,разрез) и ползваме командата „Relocate Project“ от раздела „Manage“ в меню „Position“

Избираме начална точка и с въвеждане на число от клавиатурата или кликване с мишката, задаваме дистанцията, с която се извършва преместването. Всъщност изпълняваме команда „Move“, която премества целия модел спрямо абсолютната 0. В случая с първия клик избирам точка, лежаща на Level 1 и въвеждам преместване с 1 метър нагоре.

Резултатът е вече видим. Моделът се отдели от терена и котата, която отчиташе височина спрямо абсолютната кота 0, вече отчита 303.30, а преди преместването стойността беше 302.30. Преместването е завършено и можем да запазим модела с команда „Save“

2. Актуализация на кота ±0.00 в моделите по специалности

След като е налице промяна в модел Архитектура, то следва моделите по специалности да бъдат актуализирани. За целта отваряме съответния модел по специалност и презареждаме модел Архитектура. След презареждането виждаме разместването.

Все още имаме въведени споделени координати, но те се грижат Survey Point точките от съответните модели да свъпадат, което е изпълнено, независимо че сме извършили промяна в модел Архитектура. Което значи, че разместването се получава от разликата на разстоянието между Survey Point и Project Base Point/Internal Origin по височина. С преместването на относителната кота ±0.00 на модел Архитектура, ние въщност сме променили разстоянието между Survey Point и Project Base Point/Internal Origin и в момента в модел Архитектура, то е по-голямо от колкото в моделите по специалности. Така сме получили разместване. За да елиминираме разместването, трябва да направим същото преместване, което направихме първоначално в модел Архитектура. Задаваме новото разстояние между Survey Point и Project Base Point, като така актуализираме височина на кота ±0.00 спрямо абсолютната 0. Следваме същите стъпки, като от раздел „Manage“ в менюто „Position“ избираме командата „Relocate Project“

Извършваме преместване с 1м нагоре, за да съвпаднат нивата от отворения модел със свързания модел Архитектура и запазваме с команда „Save“. Резултатът е актуализиране на височината спрямо абсолютната 0 на относителната кота ±0.00 и отново правилно координирани модели между отделните специалности.

Важно е да се има предвид, че въведените първоначално споделени координати се грижат Survey Point точките на свързаните модели да съвпадат. Ако обаче променим в изходния модел разстоянеито между Survey Point и Project Base Point/Internal Origin, то тази промяна няма да се отчете автоматично. Веднага ще забележим разместване и за да го елиминриаме, е необходимо да отворим всеки модел и да актуализираме аналогично разстоянието между Survey Point и Project Base Point/Internal Origin за съответния модел. 

За да не се губи координацията между моделите, всяка промяна е задължително да бъде споделена между проектантите и необходимите мерки да бъдат взети.

Ползи от споделяне на координатите и въвеждане на "Angle to True North" и "Elevation" за Project Base Point

  • Координация между различни модели със споделени координати и елиминриане на ръчно наместване
  • Oриентация на изглед Ситуация. За целта от палета с насторйки избираме ориентация „True North
  • Използване на Spot Elevation анотации, които да отчитат относителна или абсолютна кота.

Повече за допълнителните ползи и употреба на споделените координати, очаквайте в следваща статия.

БЮЛЕТИН