Архитектура

Проектиране

Нашата архитектурна практика се характеризира с непрекъснат стремеж за проучване на нови материали и технологии, следене на последните иновации в проектирането и  строителството и успешното им прилагане в реални проекти. Вярваме, че качествената архитектура е постижима при хармония между всички съставляващи я елементи. В най-голяма степен тези принципи са залегнали в концепцията за устойчивото развитие. Адекватно използване на ресурси и материали; отношение и респект към обкръжаващата среда с мисъл за бъдещите поколения.

 

Предлагаме цялостно проектиране на всички задължителни части:

• част Архитектура
• част Конструкции
• част Електро инсталации
• част ВиК инсталации
• част ОВК инсталации
• част Енергийна Ефективност
• част Доклад по част Енергийна ефективност
• част Пожарна Безопасност
• част Геодезия и Вертикална планировка
• част Паркоустойство
• част Технология
• част Геология
• част Пътна
• част План за Безопасност и Здраве (ПБЗ)
• част План за управление на строителните отпадъци (ПУСО)

Също предлагаме проектирането на допълнителни части в зависимост от естеството на проекта:

• част Обемно-Устройствено Проучване
• част Зелени системи
• част Експертна оценка за растителността в обекта
• част Газоснабдяване
• Изготвяне на документи за РИОСВ за обекта
• част Сплинклерна Инсталация
• част Пожароизвестителна Система (ПИС)
• част Временна Организация и Безопасност на Движението (ВОБД)

 

Градоустройство

Мащаба на архитектурните решения не свършва с границите на една сграда. Освен с проекти за отделни сгради или комплекси ние имаме опит и при проектиране на големи урбанизирани територии. При големия мащаб се задават принципите, която всяка сграда трябва да следва. Създава се фона на който всяка сграда присъства със своя индивидуализъм, но без да пречи на останалите. Отново на фокус е хармонията и устойчивото развитие.

 

Предлагаме изработването на Устройствени планове:

• Подробен Устройствен План (ПУП)
• ПУП-ПР: План за регулация
• ПУП-ПРЗ: План за регулация и застрояване
• ПУП-ПЗ: План за застрояване
• ПУП-РУП: Работен устройствен план