Why choose to work with us

Completed Projects

Built Projects

million

Cost of Construction

continents

North America, Europe, Asia and Oceania
Practice

Companies we are proud to call our partners

News

ОЛ 1 СТУДИО ООД е бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ , предоставена от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.