Автоматично преномериране на изгледи на чертожен лист чрез Dynamo

14/12/2017

За някои проекти се налага няколко изгледа да се разположат върху един чертожен лист. Revit задава номера на изгледите според реда на поставяне върху чертожния лист. Ние обаче разместваме изгледите и се налага да преномерираме всеки един от тях, което се оказва много досадно. Тук отново Dynamo може да ни помогне, като автоматично преномерира всички изгледи на база правило зададено от нас. Скриптът прави всичко вместо нас – възможно е да бъде настройван да позлва различна логика за посоката на номериране.

 

ЕТИКЕТИ

БЮЛЕТИН