Анализ на дължината на евакуационен път чрез Dynamo

15/10/2017

Скриптът ни позволява да анализираме най-дългия евакуационен път и да го сравним с референтна стойност. Нормативната уредба ни казва каква е максималн одопустимата дължина и точно нея въвеждаме за референтна дължина. След това вместо да измерваме всяка отделна дължина, скриптът прави това за нас и ни дава информация, дали текущата конфигурация отговаря на изискванията. Изследва се най-лошия сценарий или това е най-отдалечената точка от изхода на всяка стая и се прибавя дължината от изхода на всяка стая до краен евакуационен изход. За да се отчете коя врата е краен евакуационен изход и коя врата е просто изход на стая се изпзолва функцията на вратата – Interior, Exterior. Накрая валидирането на евакуационния път става чрез цвят. Ако цвета е зелен, то отговаряме на дължината, ако е червен, то превишаваме дължината и трябва да променим конфигурацията.

 

ЕТИКЕТИ

БЮЛЕТИН