Arrange Views On Sheet

Do you want to arrange the views on sheet fast and easy? It is annoying to arrange a lot of interior elevations for example, right? Here is example how we do this with Dynamo.

Налагало ли ви се е да подреждате множество изгледи на чертожен лист? Подреждането на много изгледи може да е много досадно. Ето как ние решаваме този проблем с помощта на Dynamo.

Dynamo BIM for Animation

You can use Dynamo not only to optimize your workflows and create complex geometry by also to animate your model! Nice!

Marry Christmas from All 1 Studio team!

Можете да изпзолвате Dynamo BIM не само да оптимизирате своите ежедневни задачи и да създавате сложна геометрия, но и да анимирате вашите модели!

Весели празници от екипа на All 1 Studio!

Renumber Views on Sheet

Are you tired to renumber views on sheets after each rearranging?We prefer Dynamo to do it for us. The script renumbers everything for you! Easily can be modified to suit your logic for renumbering.

Досадно ли ви е постоянното преномериране на изгледите, поставени върху чертожни листове след всяка промяна?Ние предпочитаме Dynamo да свърши всичко вместо нас. Скрипта преименува всички изгледи и може да бъде настроен да ползва вашата логика на номериране.