Automatically Create Structural Framing with Dynamo

Dynamo can help you create structural elements based on your parameters for the distances. In the example we are using Dynamo to help us deal with the complex diagonal slope of the roof. The roof is single pitched but the slope is diagonal. That makes the creation of  the X connections for the roof supporting strucutre very hard. It is hard to create proper view in Revit and use the standard method. With Dynamo we can not only create the X connections but  analyze different distances and designs and select what suits best.

Dynamo може да ви помогне да създадете структурни елементи на база параметрични зависимости за разстоянията, зададени предварително от вас. В примера изпозлваме Dynamo, за да се справим със сложния наклон на покрива. Покривът е едноскатен, но наклона е по диагонала. Това прави изпзолването на стандартни методи за мдоелиране много трудно. В Revit нямаме удобен изглед, за да създадем елементите на точни разстояния. Dynamo не само ни помага да създадем отделните елементи, но и да изследваме различни разстояния и дизайни на база параметричните зависимости, които сме задали в началото.

#Dynamo #Revit #Automation #BIM #BIMaximize