Automatically delete backups

By default Revit creates a lot of backup files. If you don’t pay attention you could end up with more than 10 backup files in the folder. Even if there are only two backup files this could be a lot of not needed information if the file itself is big. This is our solution.

Revit създава множество резервни копия на основния файл с който работите. По подразбиране файловете които създава могат да надвишат 10. Дори ако имате само две резервни копия на файла това може да е голямо количество ненужна информация която съхранявате. Това е нашето решение.