Renumber Views on Sheet

Are you tired to renumber views on sheets after each rearranging?We prefer Dynamo to do it for us. The script renumbers everything for you! Easily can be modified to suit your logic for renumbering.

Досадно ли ви е постоянното преномериране на изгледите, поставени върху чертожни листове след всяка промяна?Ние предпочитаме Dynamo да свърши всичко вместо нас. Скрипта преименува всички изгледи и може да бъде настроен да ползва вашата логика на номериране.